iTLasts.nl

Voor informatieanalyse en Ontwerp, Informatiemanagement, Projectleiding en Beheer

Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish

tli3nwtrans

service

Get Adobe Flash player
Woensdag, 17 januari 2018

qu-ootje

Ik ben graag de enige die praat; het spaart tijd en voorkomt argumenten.
Oscar Wilde
Sla niet, prei wel

Mijn websites

  

 

 

 

Mijn Forever-site

 

 

Bekijk ook mijn andere sites:

 

  

 

Mijn persoonlijke site

 

 

 

 

en verder:

 

 

 

 

 

View Ton Lit's profile on LinkedIn

 

Websites van mijn werkgevers:

 

Mijn opdrachten

Mijn opdrachten

Stichting Oase staat voor zorg en betrokkenheid. Zorg in de vorm van begeleiding en behandeling van mensen met een lichamelijke- en / of psychische handicap in de leeftijd van 18 tot 55 jaar. Betrokkenheid door de mens centraal te stellen en te kijken naar zijn behoeften en wensen.
In de beginjaren is de grootste aandacht gericht geweest op de cliënt en de dienstverlening. Derhalve is de inrichting van de administratie voornamelijk pragmatisch geweest.
Mijn opdracht is om de volledige administratie te laten aansluiten op de behoeften nu en in de toekomst.
Er vindt momenteel een transitie plaatts van de AWBZ naar de WMO en van aansturing door de centrale overheid naar sturing door de afzonderlijke gemeenten.In da kader worden zaken als kostprijsberekening, break even analyse in de bedrijfsadministratie noodzakelijk. Ook de zorgadministratie dient anders te wordene ingericht.

Het ontwerpen van websites in de breedste zin van het woord.
Van een simpele html-site als home-page tot intranet-sites met maatwerk.

Inmiddels ontwikkel ik websites met behulp van Joomla, een Content Management System, waarvoor ook een veelheid van add ons beschikbaar is.

Hierdoor is het mogelijk om heel snel een basissysteem neer te zetten en dat vervolgens uit te bouwen naar wens.
Ik heb inmiddels ervaring met webshops en garage-toepassingen (met occasionsysteem).

Maar ik ben natuurlijk ook zeer graag bereid om een specifieke intranetsite op te zetten, zoals ik in het verleden heb gedaan met Sharepoint.

Momenteel ben ik bezig met het ontwerp en de bouw van een Callcenter/CRM-applicatie met Joomla als framework.

Hier vind je een overzicht van door mij ontworpen websites.

 

 

Inrichten en implementeren SharePoint

 

 

Het opzetten van een ‘virtueel kantoor’ voor de Wielandt & Partners organisatie in SharePoint. Het virtueel kantoor maakt de kantoormedewerkers minder afhankelijk van de werkplek en is tevens bedoeld om ook de consultants te betrekken bij de ontwikkeling van het bedrijf.

Het systeem fungeert enerzijds als Document Management Systeem en anderzijds als communicatieplatform naar en tussen de medewerkers.

Als lid van het projectteam verantwoordelijk voor de oplevering van de volgende deliverables:

 • Plan van Aanpak.
 • Ontwerp document managementstructuur.
 • Functionele specificaties
 • Realisatie, implementatie en testen
 • Document management in Sharepoint.
 • Opzetten en verankeren beheerorganisatie.
 • In een iteratieve aanpak uitgebouwd tot ‘virtueel kantoor’

   Kernteam E-Business

 

Een team van Wielandt & Partners consultants heeft dienstverlening ontwikkeld, toegespitst op e-business vraagstukken. Als lid van dit team medeverantwoordelijk voor de oplevering van de volgende deliverables:

 • Businessplan
 • Business case workshop
 • Visiedocument
 • Marktanalyse
 • Marketingplan
 • Ontwikkeling aanpak realisatie en inrichting website

logo wielandt  Informatieplan

 

Wielandt en Partners was organisch gegroeid en de IT-ondersteuning volgde die groei al even organisch.
Een gevolg daarvan was dat er diverde administratieve systemen ontwikkeld of aangeschafd werden die niet of slechts met inspanning aan elkaar konden worden gekoppeld.
Voor de consultants was geen geautomatiseerde ondersteuning aanwezig.

De directie heeft mij de opdracht gegeven om een korte en middellange termijnvisie te maken voor het volledig herinrichten van de geautomatiseerde ondersteuning van het hoofdkantoor, zo mogelijk ingericht als virtueel kantoor.

logo.oeverzaaijer.rgb[nl]Professionalisering ICT-Beheer

 

Introductie en uitrol ITIL De ICT-ondersteuning binnen OZ&P wordt gedaan door een eigen afdeling ICT-beheer. Deze afdeling is organisch gegroeid en werkte tot nu toe volledig zonder planning en procedures.

Door het – op uiterst pragmatische wijze – implementeren van het ITIL®-concept ontstaat zowel voor de gebruikersorganisatie als voor de afdeling ICT-Beheer een transparanter dienstenmodel, waarin heldere afspraken worden gemaakt over het serviceniveau en een planmatiger aanpak van de ICT serviceverlening wordt bereikt.

Gestart met incidentmanagement en changemanagement en vanaf die basis op pragmatische wijze de overige relevante procedures en functies  ingevuld, waardoor een transparant dienstenmodel is bereikt en de business weet wat men kan verwachten van de ICT-afdeling.

 

logo cizIndicatiestelling WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is sinds een aantal jaren ondergebracht bij de Gemeenten. Hierdoor is het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) op het gebied van indicatiestelling een adviseur van de Gemeenten geworden in plaats van beslisser. Bovendien is daarmee een concurrentiemarkt ontstaan, waarbij snelheid een selling point is.  

Om zich in deze markt te kunnen handhaven was het nodig het kernproces indicatiestelling efficiënter en effectiever te maken.
Samen met twee procesanalysten heb ik voorstellen gedaan aan de directie om het proces opnieuw in te richten om met name voldoende sturing te kunnen geven aan het proces, waardoor ook de doorlooptijd bekort kan worden en eerder kan worden ingegrepen bij mogelijke vertragingen.

 

Afspraken- en agendasysteem Re-integratecoaching.

De re-integratiefunctie van UWV was opgedeeld in een centrale staf en ca. 130 regionale (gemeentelijke) re-integratieafdelingen verspreid over het land. Deze organisatie had tot doel het begeleiden en vcontroleren van de werkzoekenden en het onderhouden van de contacten m.b.t. de re-integratie tussen werkzoelende, re-integratiebedrijven en gemeente.

Bij de aanvang van mijn opdracht binnen UWV bestond er een basis-agendasysteem, waarmee de afspraken tussen werkzoekende en re-integratiecoach werden vastgelegd.

Vanuit mijn functie als functioneel beheerder van de stafafdeling voor re-integratie en businessanalist heb ik dit uitgebouwd tot een volwaardig agendasysteem met geautomatiseerde brievenopmaak en rappelering en een managentinformatiesysteem.

logo uwv

Business analist

De afdeling Processen en systemen is een stafafdeling die zorg draagt voor het beleid en de aansturing van de divisie Werk van het UWV.

Het accent daarbij lag op het Casemanagement en later de re-integratiefunctie.

In de uitvoering zijn zo'n 700 medewerkers werkzaam; het overgrote deel daarvan als re-integratiecoach.

NUON logoProjectleiding, ontwerp en bouw SAP interface-systeem in Oracle

Het was gebruikelijk dat de factuur van een energieleverancier tevens werd gebruikt door tal van andere dienstverleners, de zogenaamde meelifters. Meelifters waren onder meer de kabelmaatschappijen en de waterschappen. Deze instanties stuurden niet zelf facturen voor hun diensten maar "liftten mee" met de factuur van het energiebedrijf. NUON kende zo'n 30 meelifters.

In het verleden werden de meeliftproducten door de afdeling debiteuren vastgelegd in het verbruiksinformatiesysteem.

 

NUON logo  Special  Products 

 

 

 Opzetten en inrichten van de afdeling Special Products binnen het Competence Center ERP. Een inventarisatie van alle informatiesystemen en ict-hulpmiddelen, geërfd van de diverse fusiepartners. In totaal bleken er ruim 3.400 systemen en systeempjes te worden gebruikt. Aangezien inmiddels was overgegaan op een uitgebreide inzet van SAP-applicaties hebben we het beleid "Alles in SAP, tenzij" geformuleerd.

NUON logoMigratie verbruiksinformatie naar SAP-ISµ

Binnen het Customer Care Centrum van NUON werkzaam als Informatieanalist en speciaal belast met de ”Meelifters”problematiek. Dit waren ca. 30 instanties die factureerden via de NUON nota (onder meer kabelexploitanten, waterschappen, reinigingsdiensten). Het systeem kende een eenvoudige en een mee rcomplexe uitvcoering.

Taken:
•Medewerken aan inrichten ISU voor meeliftersproducten
•Ontwerpen Oracle applicatie voor de registratie en administratie van meeliftproducten als interface naar SAP
•Vaststellen eisen aan interfacefaciliteiten SAP
•Projectleiding bouw en implementatie interfacesysteem in projectgroep bestaande uit 4 Oracleanalisten en 8 vertegenwoordigers van de meeliftende instanties.
•Opstellen serviceovereenkomst en overdracht aan beheer.

NUON logoProjectencoördinator afdeling systeemontwikkeling

 

Ten tijde van een grootscheepse reorganisatie als gevolg van de liberalisering van de energiesector projectencoördinator binnen de afdeling Systeem Ontwikkeling. Hoofdverantwoordelijk voor het account Consumentenmarkt en belast met:
ontwikkelen van een visie voor de inrichting en de producten van het bedrijf Consumentenmarkt. 

Taken die ik onder meer heb uitgevoerd zijn:

NUON logoProjectleider MER-rapportage

Leiding geven aan het ontwikkelen van een standaard PC-applicatie voor het genereren van Milieu Effecten Rapportages en EnergieBesparingsrapportages voor het MKB en grootzakelijke klantenbestand. Deze applicatie kon op een laptop worden meegenomen naar de klant en ter plekke worden ingevuld.

De rapportgenerator moest voldoen aan een groot aantal regels om de klant de mogelijkheid te geven om subsidie aan te vragen bij de overheid (Ministerie van Economische Zaken).

 Met behulp van deze rapportages kan de klant vervolgens bouwkundige aanpassingen (laten) uitvoeren en (Europese) subsidies verkrijgen.

energienw logo

Projectleider deelproject Samenvoegen 4 verbruiksinformatiesystemen

Vanuit een door mijn werkgever Synergie aangenomen project in 1e instantie vanuit Synergie en later vanuit ENW medeverantwoordelijk voor de samenvoeging van de vier Verbruiks Informatie Systemen naar één systeem. Dit betrof zowel de datamigratie als de aanpassingen in de functionaliteit van het doelsysteem.

Ik was met name verantwoordelijk voor de noodzakelijke aanpassingen aan het doelsysteem (één van de 4 systemen) en de definiëring van het datamodel. Daarbij hebben we een systeem ontwikkeld om de aangeleverde data te valideren op volledigheid en juistheid.

 
 
 

Gedurende mijn werkzaamheden bij de Gemeente Amsterdam heb ik ook een aantal applicaties zelf gebouwd. De progammeeromgeving was Clipper/dBase en alle systemen waren voor het netwerk, dus multi-user en werden gebruikt door tussen de 5 en 25 gebruikers. Alle werkzaamheden, vanaf het eerste verkennende gesprek tot en met de implementatie en nazorg werden door mij gedaan. Het betrof onder meer de volgende applicaties:

 • een projectenadministratie
 • een tijdverantwoordingssysteem
 • een agendasysteem met gekoppeld factuurindicatiesysteem waarin de mandatering en de factuurfiattering zijn vastgelegf en geregeld
 • klachtenregistratie en -afhandeling
 • een registratiesysteem voor milieuovertredingen
 • een meerjaren projecten exploitatiesysteem voor de registratie van infrastructurele wekzaamheden incl. grafische registratie
 • een voertuig- en rittenadministratie voor de stadsreiniging
 • een administratief systeem voor de weegbruggegevens van de vuilstortplaatsen
 • een woningverhuuradministratie

De projectadministratie tijdverantwoording en factuurindicatie waren geïntegreerd.

logo binnenstadWaarnemend hoofd Organisatie en Informatievoorziening Dienst Binnenstad

 

Mijn "derde Gemeente Amsterdam-stek" was de Dienst Binnenstad. Ontstaan door het opheffen van de Dienst Stedelijk Beheer. Ontdaan van de afdelingen die niet voor de Binnenstad werkten en aangevuld met de Stadsreiniging, de Milieupolitie en de Coördinatie Commissie Uitvoering Werken in de Openbare Ruimte (COCUWO).

Gemeente-Amsterdam-logoInrichting locale pc-netwerken en opzetten administratieve organisatie Dienst Stedelijk Beheer

 

De verdergaande decentralisatie van bevoegdheden leidt tot het opheffen van de Dienst Openbare Werken. In plaats daarvan ontstaat de Dienst Stedelijk Beheer met als belangrijkste afdelingen Beheer Openbare ruimte Binnenstad, Groenvoorzieningen, het Ingenieursbureau en Riolering en Waterhuishouding.

Gemeente-Amsterdam-logoHoofd Beheer en Datacenter Dienst Openbare Werken

 

Deze dienst was volop in een decentralisatieoperatie toen ik werd ingehuurd als hoofd beheer. Binnen dat beheer was nog een dataverwerkingscentrum aanwezig maar dat zou worden vervangen op het moment dat de nieuwe financiële administratie in werking zou komen. Deze administratie zou worden gerealiseerd met MSA-software (Management Science of America). Naast een centrale financiële administratie werden decentrale invoerstations geprojecteerd (bij de rayons annex deelraden), bestaande uit pc-netwerken onder Novell besturingssoftware.

Projectleider kantoorautomatisering Personele en Documentenbeveiliging 

In mijn functie als chef Bedrijfseconomische en Administratieve zaken had ik regelmatig contact met het hoofd van de afdeling Personele en Documentenbeveiliging van de Dienst Bedrijfsveiligheid in Groningen.

Deze vestigingsplaats ondervond men als nadelig omdat een groot deel van de communicatie plaats vond met diensten zoals de Bedrijfsveiligheid zelf maar ook de BVD, LUWID, MARID e.d.. (veiligheidsdiensten). 

logoracProjectleider Inversteringen en Afschrijvingen  PTT Rijks Automobiel Centrale

 

De RAC was in feite het leasebedrijf voor PTT. Aangezien PTT de grootste klant van de RAC was werd destijds besloten om deze centrale onder te brengen bij de PTT. 
Nu de PTT geprivatiseerd zou worden werd besloten om de RAC te verzelfstandigen. Daarvoor werd een informatieplanningstraject gestart.

Directoraat Automatisering

 

Het Directoraat automatisering was verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de volledige PTT-organisatie. Binnen dit directoraat heb ik onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:

logopttPTT Centrale Directie Projectleider verbetering Emolumentensysteem

 

De PTT beschikte over een uitgebreide vrijwilligersorganisatie. Niet alleen voor de BedrijfsZelfBescherming (bewakingsdienst, EHBO)  maar ook voor de voortzetting bedrijfsvoering in bijzondere omstandigheden (onder meer nucleair deskundigen).
Deze organisatie werd zeer regelmatig opgeleid, getraind en getest. De vrijwilligers ontvingen hiervoor uurvergoedingen en bonussen.

logoptt Hoofd BEAZ PTT Centrale directie

 

Ik heb binnen de Dienst Bedrijfsveiligheid PTT een afdeling BedrijfsEconomische en Administratieve Zaken opgericht, begonnen met 3 medewerkers en uitgebouwd tot 12 medewerkers met functies van administrateur tot controler buitendienst. De Dienst Bedrijfsveiligheid was verantwoordelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering in tijden van oorlog en calamiteiten.

logotelecomAccount manager bedrijfstelecommunicatie Telecommunicatiedistrict Utrecht

De afdeling Calculatie Bedrijfstelecommunicatie was binnen het telecom-district belast met de administratie rond de verhuur van telecommunicatievoorzieningen. 
Als teamleider was ik verantwoordelijk voor de belangen van alle klanten binnen een regio binnen het district. Alle contacten verliepen via mijn groep.

Netwerken? Niet gewoon maar met meetmatch.

Zó ontmoet je de mensen die het meest waardevol voor je zijn!

 

BitterBallenBorrel Groene Hart
Tulip Inn Bodegraven

 

Agenda voor alle borrels in Nederland

 

Downloads

Naam Bytes Datum
An Adobe Acrobat file profiel.pdf 92.8 KB 2013-06-11
An Adobe Acrobat file ondernemerstest.pdf 446.14 KB 2013-05-18
An Adobe Acrobat file competentietest.pdf 3.09 MB 2013-05-18
An Adobe Acrobat file belbintest.pdf 96.91 KB 2013-05-18
A Microsoft Powerpoint file PACTA-MIS-totaal.ppt 6.21 MB 2013-05-24
An Adobe Acrobat file CV_Ton_Lit_2014.pdf 523.93 KB 2014-11-10
seattle 5k
slidebar